Huurvoorwaarden

°ALGEMENE VOORWAARDEN
ART.2 - De huurder erkent het gehuurde voertuig ontvangen te hebben in perfecte staat van rijvaardigheid, voorzien van alle wettelijke benodigdheden (gevarendriehoek, EHBOkist, klein gereedschap),onderhoud en reinheid en verklaart zich bereid de brandstof, verbruikt tijdens de huurperiode te betalen.
Hij is verplicht er zich van te bedienen als “goede huisvader”. Het is verboden het gehuurde voertuig te overladen, door onder meer een aantal personen te vervoeren groter dan het aantal voorzien in de verzekeringspolis of door het politiereglement. Het is eveneens verboden het nuttige laadvermogen, toegestaan door de wet of door de reglementen betreffende het laden van voertuigen te overtreffen, en België niet te verlaten met het gehuurde voertuig zonder toestemming van de verhuurder.  De verhuurder heeft op ieder ogenblik het recht het gehuurde voertuig te vervangen door een ander, met gelijkaardige mogelijkheden, zonder deze beslissing te moeten rechtvaardigen.

ART.3- a) De huurder erkent eveneens, op het ogenblik van de in ontvangstname van het voertuig, dat het voertuig perfect gesmeerd is, en dat het olie- en waterpeil normaal is. Gedurende de huurperiode neemt de huurder de verplichting op zich om olie en water op het vereiste peil te houden. Mocht gedurende de verhuringperiode blijken dat de olie dient vervangen, of het voertuig gesmeerd moet worden, dan is de huurder gehouden deze onderhoudswerken te laten uitvoeren. Hij heeft het recht op terugbetaling van deze onkosten  op voorwaarden:
1° dat aan de verhuurder een behoorlijke factuur voorgelegd en afgegeven wordt;
2° dat dit onderhoud normaal weze, rekening houdende met het aantal afgelegde KM
         b) De huurder erkent dat de vijf banden in goede staat verkeren, zonder sneden en normale slijtage.
In geval van beschadiging van een dezer, door een andere oorzaak dan normale slijtage, verbindt de huurder zich deze onmiddellijk te vervangen door een andere band van dezelfde afmetingen en merk.
Indien gedurende de verhuring, een of meerdere banden, tengevolge van normale slijtage, geen groeven meer zouden vertonen van meer dan 2 mm diepte, dan is de huurder verplicht deze te laten vervangen in onze werkhuizen, zoniet zijn alle lasten, vervolgingen en boeten, voortspruitende uit deze nalatigheid te zijnen laste.
ART.4 - Behoudens andersluidende overeenkomst is de verhuring geldig voor 24 uren: van 7.30 uur tot 7.30 uur ‘s anderendaags. Uitgezonderd op Zaterdag is de verhuring van bestel- en vrachtwagens geldig voor één dag: van 7.30 uur tot 17 uur. Elke breuk  van een dag, wordt als volledige dag beschouwd, voor het berekenen van de huurprijs.
ART. 5 - Het gehuurde voertuig kan op ieder ogenblik door de verhuurder teruggenomen worden, waar het zich bevindt, van het ogenblik dat de overeengekomen huurperiode overschreden is, of de huurder in gebreke blijft inzake betaling of indien de verhuurder de huurder verdenkt van onwettige handelingen, zelfs indien deze geen tussenkomst van de Rechtbank vergen. De verhuurder schuift alle verantwoordelijkheid van zich af voor schade, voortvloeiend uit dergelijk terugwinning van het voertuig en is in dat geval niet verantwoordelijk voor enig voorwerp of materie dat zich nog zou bevinden in het voertuig. De huurder geeft bij deze aan de verhuurder uitdrukkelijk het recht de locatie te betreden waar het voertuig zich bevindt, en zal zijn medewerking verlenen teneinde de weghaling mogelijk te maken.
ART. 6 - De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verliezen of schade aan alle  bezittingen of waarden, vervoerd of achtergelaten in of op het voertuig door de huurder of iedere andere persoon, tijdens de duur van onderhavig contract of na het inleveren van genoemd voertuig bij de verhuurder, of voor verliezen of schade die direct of indirect zouden kunnen voortvloeien uit een mechanische tekortkoming van het voertuig en wordt ontlast van alle verantwoordelijkheden.
ART. 7 - Indien de huurder, het gehuurde voertuig niet terugbrengt op de vastgesteld datum, is hij verplicht de verhuring en de afgelegde KM te betalen aan de normale prijs - zonder te kunnen genieten van eventueel speciale voorwaarden welke hem zouden toegekend zijn - vermeerderd met een vergoeding van 50 euro per dag vertraging, en dit zonder ingebrekestelling. Hij is eveneens verplicht, alle algemene onkosten, veroorzaakt door opzoekingen voor het terug in het bezit nemen van het voertuig, aan de verhuurder terug te betalen. De vergoeding van 50 euro per dag is ook verschuldigd, wanneer de huurder de boordpapieren of sleutels niet teruggeeft aan de verhuurder.  De huurder zal nooit van zijn verplichting tot teruggave vrijgesteld zijn, zelfs niet in geval van overmacht.
ART. 8 - De huurder verklaart  het voertuig uitstekend te kunnen besturen, en niet ontzet te zijn uit het recht een voertuig te besturen. Hij zal gehouden zijn aan de verhuurder, of dezes plaatsvervanger, zijn rijbewijs en identiteitskaart voor te leggen. Het rijbewijs mag door de verhuurder gevraagd worden, gedurende de verhuringsperiode.
ART. 9 - De huurder verbindt er zich toe, dat het genoemde voertuig niet zal aangewend worden voor het duwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen, behoudens akkoord van de verhuurder. Het voertuig mag niet onderverhuurd noch door derden bestuurd  worden. Het voertuig mag niet bestuurd worden door een persoon die zich onder invloed van geestrijke dranken of verdovende middelen bevindt. Voor zover de huurder huidige bepaling zou overtreden is hij samen met de derde bestuurder gehouden tot alle schade die daaruit zou voortvloeien. De huurder verbindt er zich tevens toe alle inbeslagneming van het voertuig te beletten. Hij is eveneens gehouden tot terugbetaling van alle kosten welke de verhuurder dient te maken om na beslag terug in het bezit van het voertuig te komen. Indien de huurder  het gehuurde voertuig wil laten besturen door derden, moet hij vooraf de schriftelijke toelating van de verhuurder bekomen. Ingeval van breuk op deze overeenkomst, verklaart de huurder zich van meet af aan, burgerlijk verantwoordelijk voor deze derden, en zal de schade welke hieruit voortvloeit zelf dragen. 
ART. 10 - Indien de huurder de verhuringsperiode wenst te verlengen, zal deze maar haar uitwerking hebben, 24 uur voor het einde van de overeengekomen verhuring, na het schriftelijk akkoord verkregen te hebben van de verhuurder, en na bovendien de kostprijs, voortspruitende uit deze verlenging en de reeds verworven prijs te hebben geregeld.
ART. 11 - a) De verhuurder heeft het recht van de huurder een waarborg te eisen, hetzij bij het in ontvangst nemen van het voertuig, hetzij bij aanvraag om verlenging. Het bedrag van deze waarborg werd vastgesteld en bepaald in art. 1 van huidig contract. Deze waarborg zal met volle recht bij wijze van vergoeding mogen gecompenseerd worden, voor al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd blijft.  Deze waarborg zal geen intresten ten voordele van de huurder opbrengen, het is de verhuurder tevens toegelaten om deze waarborg te gebruiken.
     B) Indien de huurder uit eigen beweging de voorziene huurperiode verlengt met maximum 24 uur, zonder goedkeuring van de verhuurder zal dit feit worden gelijkgesteld met ontvreemding van het voertuig en zal de verhuurder het recht hebben klacht neer te leggen bij de bevoegde instantie. Indien in deze periode van verlenging, zonder toestemming van de verhuurder, de geldigheid van de schouwings- en verzekeringskaart komt te vervallen, zal de verhuurder elke verantwoordelijkheid afwijzen, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit voertuig zonder geldige schouwings- en verzekeringskaart en de huurder zal de volledige verantwoordelijkheid en de schadelijke gevolgen ervan dragen.
ART. 12 - De verantwoordelijkheid voor goederen welke aan boord van het gehuurde voertuig vervoerd worden, blijft volledig ten laste van de huurder.
ART. 13 - In geval van defect is de huurder verplicht, om instructies te vragen aan de verhuurder.
Indien deze laatste het nodig acht de reparaties in zijn eigen werkhuis te laten uitvoeren, of indien tengevolge van een ongeval, het voertuig bij hem moet teruggebracht worden, zal dit moeten gebeuren op kosten van de huurder en op zijn verantwoordelijkheid. 
ART. 14 - Bij ongeval of incident is de verantwoordelijkheid van de huurder tegenover de verhuurder beperkt tot 1500 euro. behoudens grove fout of nalatigheid in welk geval de huurder integraal aansprakelijk is voor alle schadelijke gevolgen. In geval van verlies van het voertuig om welke reden dan ook is de huurder gehouden tot schadeloosstelling van de verhuurder.
In alle gevallen van schade waarbij de aansprakelijkheid van een derde niet is betrokken, is, voor zover het voertuig aan totaal verlies wordt aanzien na expertise of indien de kosten voor herstelling hoger zijn dan de boekhoudkundige waarde, de huurder gehouden tot het betalen van de helft van de boekhoudkundige waarde van het voertuig.
Voor zover schade berokkend wordt aan derden is de huurder integraal aansprakelijk voor zover de schade niet zou gedekt zijn door de autoverzekering. Zelfs in voorkomend geval is de huurder in elk geval gehouden tot betaling van een bedrag gelijk aan 10 maal het dagtarief en dit bij wijze van tussenkomst in de kosten van de verhuurder.
De vrijstelling van 750 euro op de B.A. verzekering is ten laste van de huurder.
Glasbraak is volledig ten laste van de huurder. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de eigen lichamelijke schade niet verzekerd is, de huurder zal daar zelf voor instaan.
ART. 15 - Elke beschadiging aan het koetswerk veroorzaakt door  bruggen, gewelven, boomtakken of andere zaken in de hoogte, blijven ten laste van de huurder.
ART. 16 -  De huurder verzaakt aan elk verhaal tegen de verhuurder, tengevolge van een ongeval, waarvan hijzelf, of iedere inzittende, de bestuurder inbegrepen, het slachtoffer zou kunnen zijn. De huurder staat borg voor de verhuurder tegenover de hierboven genoemde en alle andere derden, in elk geval waarin de verzekering burgerlijke verantwoordelijkheid haar toepassing niet vindt.
Bij ongeval of incident met het voertuig, blijft de huurder de bewaker van dit voertuig en is hij verplicht dezelfde dag de verhuurder op de hoogte te brengen, hetzij per telex, per telefax of per aangetekend schrijven. De huurder is eveneens gehouden, de formulieren bestemd voor de verzekering in te vullen. Hij verbindt zich onmiddellijk het ongeval of incident te doen vaststellen door de politieoverheid, en indien mogelijk, de identiteit van eventuele getuigen op te nemen.
Bij onmogelijkheid om het voertuig binnen te brengen, zal de teruggave of terugzending naar de plaats van herkomst, geschieden op kosten  en door de zorgen van de huurder, en de huur blijft lopen tot bij de teruggave van het voertuig in de garage van de verhuurder.
Bij diefstal van het voertuig, moet de huurder dezelfde formaliteiten vervullen, en bovendien de diefstal aangeven bij de politie of de rijkswacht. Hij moet de verhuurder van het gebeurde op de hoogte brengen, zoals hierboven vermeld. Boeten of onkosten van gelijk welke aard, zijn ten laste van de huurder.
ART. 17 - Er wordt nadrukkelijk overeengekomen, dat indien een voertuig voorbehouden en niet afgehaald wordt, de huurder verplicht is, voor iedere dag wachttijd of stilstand van dit voertuig, een forfaitaire genotderving van 50 euro per dag te betalen.
ART. 18 - De huurder verklaart formeel dat, op het ogenblik van de in ontvangstname van het voertuig, de kilometerteller juist en in perfecte staat verkeerde. Indien de kilometerteller vrijwillig beschadigd werd, verbindt de huurder zich de verhuring te betalen op basis ven 700 KM per dag.
De huurder kan alleen van de verplichting deze vergoeding te betalen, ontslagen worden, bij eventuele faling van de kilometerteller, en indien de verhuurder onmiddellijk per telefoon op de hoogte gebracht werd. Deze laatste zal alsdan alle nuttige instructies verstrekken, om de teller terstond te laten herstellen. In dat geval zal de afgelegde afstand bepaald worden aan de hand van een wegenkaart.
ART. 19 - Er wordt uitdrukkelijk bepaald, dat de verhuurder niet meer verplicht is zijn voertuig voor burgerlijke aansprakelijkheid te verzekeren, indien de overeengekomen termijn van teruggave, overschreden werd.
ART. 20 – De huurder is volledig verantwoordelijk voor alle boetes of andere gevolgen
van het overtreden van verkeersregels,parkeervoorschriften of verboden of enige andere wetten of regelgeving tijdens de huurperiode. De huurder stemt er mee in dat indien ij dergelijke tolgelden,boetes,kosten of aanverwante kosten dienen te betalen,wij het bedrag daarvan plus eenadministratiekost van 25 € voor het verwerken hiervan,aan de huurder in rekening kunnen brengen. De huurder stemt er mee in dat dit doorgerekend zal worder door de verhuurder. De verhuurder mag dit afhouden van de waarborg. Indien de boetes ons bereikt na het terugstorten van de waarborg dan stemt de huurder er mee in dit binnen de betalingstermijn van de aangetekende aanmaning te vereffenen.
ART. 21 - Iedere verhuring wordt contant betaald. In geval van geschil, zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd. Betwistingen tussen verhuurder en huurder, bij de teruggave van het voertuig, zullen door gerechtsdeurwaarder vastgesteld worden, op kosten van de huurder. Onze facturen zijn contant betaalvaar in onze zetel of op onze bankrekening, behoudens wanneer bijzondere afspraken uitdrukkelijk een afwijkende vervaldag voorzien.
In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van één procent per maand. Bovendien zal elke op de vervaldag niet-betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met vijftien procent met een minimum van 175 euro ter vergoeding van de administratie-, bemiddelings- en inningskosten van ons juridisch adviesbureau.
ART.22 De voertuigen zijn voorzien van een localisatiesysteem dat door de verhuurder ten allen tijde kan worden aangewend
ART.23 - Bij verbreking door de huurder van een contract van 1 jaar of meer dient de huurder een vergoeding te betalen gelijk aan:
a) 6 maanden huur, indien het contract verbroken wordt gedurende het eerste jaar van de huurtermijn.
ART. 24 - Het gehuurde voertuig mag niet gebruikt worden voor het vervoer van ontvlambare, ontplofbare, toxische en/of bijtende goederen, brandbare vloeistoffen, noch radio-actieve stoffen.
Bij niet-naleving ven deze beschikking zullen het verhaal en andere gevolgen welke de verhuurder ondergaat door zijn verzekeringsmaatschappij en/of derden automatisch op de huurder overgedragen worden.
Maatschappelijke zetel: D&S Verhuur bvba , oude kerkstraat 1, 8200  st-michiels tel: 050/39.08.14
Voor akkoord en ontvangst van de sleutels